پست‌ها

ماجرای هواپیمای اوکراینی: ابهامات و شفاف سازی

تصویر
monty این بخش سوم از یک سلسله مقاله است که با محاسبه وجوه مختلف ماجرای هواپیمای اوکراینی را روشن میکنند. در مقاله اول ما به تعیین موقعیتهای هواپیما در هر فاز پروازش پرداختیم، و بویژه موقعیت (کلیدی) آن به هنگام انفجار موشک آخر در مجاورتش را با دقت لازم محاسبه کردیم. در مقاله دوم ما مکان (تقریبی) سامانه پدافندی به هنگام شلیک موشک را یافتیم و زمانبندی ردیابی هواپیما توسط این سامانه را معین کردیم. در این مقاله ما به خود موشکها می پردازیم، با این هدف که مسیر و جزییات حرکت آنها از شلیک تا انفجار را روشن کنیم. در این مقاله ما برای نخستین بار به موردی بر میخوریم که سناریوی رسمی به ناهمخوانی فاحش منجر میشود؛ و نشان میدهیم که این ناهمخوانی با هیچ توضیحی که به آسانی قابل هضم باشد برطرف نمیشود. اینجا ما یک ویدئو که در یک مقاله قبلی مفصل به آن پرداخته بودیم را دوباره درج میکنیم، چون مکرر به آن ارجاع میدهیم. این ویدئو به طرز «بدیهی» دو موشک از شلیک تا اصابت به هواپیما را نمایش میدهد. «موذی ترین» اشتباهات نیز اینگونه پدید می آیند که انسانها چیزی را «بدیهی» فرض میکنند… https://youtu.be/WqYPgE66kmo و